Algemene Voorwaarden Monkey Moves Lessen

Met behulp van de Website en de App wil Monkey Moves de mogelijkheid bieden Lessen te boeken bij Monkey Moves Regio’s en informatie te bieden over de Lessen. Ten aanzien van de informatieverschaffing en dienstverlening van Monkey Moves en de Monkey Moves Regio’s op de Website www.monkeymoves.com en App gelden de volgende lesvoorwaarden.

ARTIKEL 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1           Lessen: alle door Monkey Moves georganiseerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend dreumesgym, peutergym, kleutergym en multisport voor basisschoolkinderen;

1.2           Ouder: de ouder, voogd, verzorger of begeleider van het aangemelde en/of deelnemende kind, ook wel de klant;

1.3           Kind: de deelnemer aan de Lessen;

1.4           Product: de vorm van een Overeenkomst, te weten een lidmaatschap, de kennismaking,  (introductie)pakket, leswekenkaart, rittenkaart of een eenmalige proefles waarmee een Les gevolgd kan worden. Een Product geeft recht op een Credit. Inschrijfgeld is eveneens een product, maar geeft geen recht op een Les;

1.5           Credit: Het recht op deelname aan een Les, door het afsluiten van een Product.

1.6           Monkey Moves: Monkey Moves B.V., gevestigd aan de Spoordijk 17, 3534 BD te Utrecht.

1.7           Monkey Moves Regio: de door u gekozen Monkey Moves Regio van een Monkey Moves Franchisenemer, de aanbieder en organisator van de Lessen;

1.8           Website: de website www.MonkeyMoves.com, waar onder meer informatie over de Producten en Lessen te vinden is en een Overeenkomst met een Monkey Moves Regio gesloten kan worden;

1.9           App: De app van een Monkey Moves Regio, ontwikkeld door Trainin, waarmee de Ouder een Product kan aanschaffen en een Les kan boeken.

1.10        Boekingsportaal: het portaal (ontwikkeld door Trainin) waar de Ouder een Les boekt. Dit kan vanaf de Website, of vanuit de App.

1.11        Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Monkey Moves Regio en de Ouder waar deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn verklaard;

1.12        Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar gemaakt wordt.

ARTIKEL 2 – Algemeen

2.1           Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten en bevatten onder meer informatie over aanmelding voor en deelname aan Lessen.

2.2           In geval van strijdigheid van bepalingen tussen deze Algemene Voorwaarden en bepalingen in de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.

ARTIKEL 3 – Totstandkoming Overeenkomst en herroepingsrecht

3.1           Een Overeenkomst komt tot stand doordat een Ouder via het Boekingsportaal een Product (zoals een lidmaatschap, pakket, leswekenkaart of een eenmalige proefles) koopt en betaalt.

3.2           Indien de Overeenkomst tot stand komt, waarbij tot op dat moment uitsluitend gebruik is gemaakt van middelen voor communicatie op afstand, kan de Ouder de Overeenkomst zonder opgave van reden ontbinden binnen 14 dagen (het herroepingsrecht). Als het Kind geen Les heeft gevolgd in die periode, is herroeping kosteloos. Als het Kind wel een Les heeft gevolgd, dan kan Monkey Moves naar rato (vanaf de aanschaf van het product tot de dag van herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten in rekening brengen.

3.3           De Overeenkomst kan worden herroepen door dit formulier voor ontbinding in te vullen (en te mailen naar financieel@monkeymoves.nl).

ARTIKEL 4 – Duur en begeleiding van de Lessen

4.1           De Lessen voor Kinderen tot 4 jaar (dreumesgym en peutergym) duren 45 minuten.

4.2           De Lessen voor Kinderen ouder dan 4 jaar (kleutergym en multisport voor basisschoolkinderen) duren 55 minuten.

4.3           Gedurende de dreumesgym en peutergym wordt van de Ouder verwacht dat hij of zij, vanwege de veiligheid, het Kind begeleidt bij de activiteiten.

ARTIKEL 5 – Inschrijving en aanmelding

5.1           Inschrijving vindt plaats door het invullen van het aanmeldformulier en daarmee het aanschaffen van een Product via het Boekingsportaal.

5.2           De Ouder is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van het Product, waaronder begrepen de juiste opgave van namen en adresgegevens.

5.3           De persoonlijke gegevens van de Ouder en het Kind worden voor administratieve, communicatieve en marketing doeleinden van Monkey Moves en de Monkey Moves Regio gebruikt.

5.4           Aanmelding voor de Lessen vindt plaats via het Boekingsportaal op de Website of in de App door het Kind te registeren voor een Les binnen een Monkey Moves Regio.

5.5           Aanmelding voor een Les is alleen mogelijk met een geldig Product binnen een Monkey Moves Regio.

5.6           Aanmeldingen voor deelname aan een Les worden automatisch via het Boekingsportaal behandeld op volgorde van binnenkomst.

ARTIKEL 6 – Betaling

6.1           De hoogte van het lesgeld wordt vermeld op de Website en het Boekingsportaal van de Monkey Moves Regio. De vermelde bedragen zijn in euro’s en inclusief BTW. Monkey Moves is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de prijzen en bedragen vermeld op de Website.

6.2           De betaling van het Product aan Monkey Moves is mogelijk via een eenmalige betaling via Payment Service Provider (PSP) of maandelijks via een automatisch incasso via PSP. Bij een lidmaatschap vindt de eerste betaling altijd plaats via een PSP-betaling. Deze betaling dient direct als goedkeuring voor de volgende betalingen.

6.3           Lidmaatschappen worden automatisch verlengd en zijn na de eerste vaste periode altijd maandelijks opzegbaar.

6.4           Een Monkey Moves Regio behoudt zich het recht voor om het Kind (en de Ouder) de toegang tot de Les te ontzeggen, indien de betaling niet voorafgaand aan de Les is voldaan.

ARTIKEL 7 – Verhindering, afgelasting en annulering

7.1           Bij verhindering van het Kind om een Les bij te wonen, vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats. Als tegemoetkoming mag de Les op een ander moment in dezelfde week (bij voldoende beschikbaarheid) binnen de Monkey Moves Regio worden ingehaald.

7.2           In geval van verhindering van het Kind wordt restitutie van betaling enkel verleend binnen twee weken na de gemiste Les op schriftelijk verzoek van de Ouder, voorzien van medisch bewijs dat het Kind fysiek niet in staat was om deel te nemen aan de Les(sen).

7.3           Een Monkey Moves Regio behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, de tijden en locaties te wijzigen.

7.4           Een Monkey Moves Regio behoudt zich het recht voor om een lessen(reeks) te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

7.5           Op officiële en erkende feestdagen zijn Monkey Moves en alle Monkey Moves Regio’s gesloten.

7.6           Een overzicht van de geplande feest- en vakantiedagen waarop een Monkey Moves Regio gesloten is, is te vinden op de Website.

7.7           In geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een Les worden afgelast.

7.8           Bij annulering of afgelasting van een Les door een Monkey Moves Regio, behoudt het Kind een Credit, die vervolgens op een ander moment binnen de Monkey Moves Regio is in te zetten.

ARTIKEL 8 – Overmacht

8.1           Als overmachtsfactoren worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van ondergeschikten en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming, beperkende overheidsmaatregelen, diefstal, epidemieën en pandemieën, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, noodweer en in het algemeen elke oorzaak welke buiten de controle van Monkey Moves en/of een Monkey Moves Regio gelegen is, voorzien en niet voorzien, waardoor de uitvoering van de Overeenkomst voor een Monkey Moves Regio wordt bemoeilijkt.

8.2           Indien een Monkey Moves Regio of haar werknemers en/of andere personen die door of vanwege de Monkey Moves Regio te werk zijn gesteld wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kunnen voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is de Monkey Moves Regio niet gehouden om de Overeenkomst na te komen, en kunnen de Ouder en de Monkey Moves Regio de Overeenkomst ontbinden. Eventuele reeds vooruitbetaalde Producten zullen in een dergelijk geval worden gerestitueerd, evenals naar rato reeds betaalde lidmaatschapsgelden.

8.3           Monkey Moves, een Monkey Moves Regio of haar werknemers en/of andere personen die door of vanwege Monkey Moves of een Monkey Moves Regio te werk zijn gesteld, hebbende bevoegdheid om nakoming van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht.

ARTIKEL 9 – Klachtenprocedure

9.1           Eventuele klachten over een Product en of een Les dienen door de Ouder in eerste instantie rechtstreeks bij de Monkey Moves Regio te worden geplaatst. Mocht de afhandeling van de klacht door de Monkey Moves Regio onvoldoende zijn, dan kan de Ouder zijn/haar klacht indienen bij Monkey Moves, via het e-mailadres communicatie@monkeymoves.nl. Monkey Moves zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de betreffende Monkey Moves Regio en streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de Ouder.

ARTIKEL 9 – Aansprakelijkheid

10.1        Deelname aan de Lessen geschiedt op eigen risico.

10.2        Monkey Moves heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij Monkey Moves.

10.3        De Monkey Moves Regio heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij de Monkey Moves Regio.

10.4        Monkey Moves en de Monkey Moves Regio zijn niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) of letsel veroorzaakt door en/of verband houdend met deelname aan de Lessen, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Monkey Moves of de Monkey Moves Regio te werk zijn gesteld of van wier diensten door Monkey Moves of de Monkey Moves Regio gebruik is gemaakt.

10.5        Monkey Moves en de Monkey Moves Regio zijn niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of materiële schade van eigendommen van de Ouder of het Kind in welke vorm dan ook.

10.6        Monkey Moves of de Monkey Moves Regio zijn niet aansprakelijk voor blessures van het Kind opgelopen voor, tijdens of na de Les, noch voor andere al dan niet reeds aanwezige of tijdens de Les ontstane fysieke klachten.

10.7        De Ouder is verplicht om zichzelf te verzekeren tegen risico’s van hun eigen wettelijke aansprakelijkheid.

10.8        Schade aan eigendommen van Monkey Moves of de Monkey Moves Regio, dan wel schade aan eigendommen van de locatie, veroorzaakt door het Kind of door de Ouder zullen worden verhaald op de Ouder.

ARTIKEL 11 – Niet-overdraagbaar

11.1        Producten zijn persoonlijk voor een Kind en daardoor door de Ouder niet overdraagbaar.

ARTIKEL 12 – Audio- en/of visuele opnames

12.1        Alle foto’s en video-opnames die door de Monkey Moves Regio tijdens de Lessen worden gemaakt, zijn eigendom van de Monkey Moves Regio. Dit beeldmateriaal wordt gedeeld in whatsapp groepen met Ouders van een specifieke Les.

12.2        Foto’s en video-opnames uit een Les waar een Kind herkenbaar opstaat, worden nooit, zonder expliciete toestemming van de Ouder, voor commerciële en/of promotionele doeleinden gebruikt.

ARTIKEL 13 – Gebruik logo en naam

13.1        De naam “Monkey Moves” en het logo en de overige beeldmerken zijn geregistreerde handelsmerken.

13.2        Voor gebruik van het logo en/of de naam Monkey Moves door personen of organisaties moet altijd voorafgaand toestemming worden gevraagd aan de eigenaar via communicatie@monkeymoves.nl. Een eventuele toestemming wordt uitsluitend schriftelijk verleend.

ARTIKEL 14 – Informatie Algemene Voorwaarden

14.1        De Algemene Les Voorwaarden van Monkey Moves en de Monkey Moves Regio staan op de Website en zijn tevens via medewerkers van Monkey Moves of de Monkey Moves Regio op te vragen.

14.2        Door inschrijving via het Boekingsportaal te voltooien, verklaart de Ouder deze Algemene Voorwaarden te accepteren.

14.3        Monkey Moves is te allen tijde bevoegd de Algemene Les Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Deze gewijzigde versie wordt door Monkey Moves op de Website gepubliceerd.

ARTIKEL 15 – Toepasselijk recht en geschillen

15.1       Op de Overeenkomst, de daaruit voortvloeiende verbintenissen alsmede op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2       Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de Overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.

15.3       Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Monkey Moves zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 28-04-2021

Waar wil je op inloggen?

Klik op de knop hieronder of je wilt inloggen op jullie leslocatie of naar onze online community wilt gaan.

Leslocatie login

Plan je volgende lessen in, wijzig je lidmaatschap of stuur een bericht naar jouw docent

Clubhuis login

Kom in contact met de andere leden van Monkey Moves, vind gratis extra beweegactiviteiten en doe mee aan leuke challenges via ons digitale clubhuis.